Frågor & Svar

Byggherre kallas enligt plan- och bygglagen (PBL) den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. De som utför själva arbetet är byggentreprenör eller byggmästare.

Byggherren skall se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL. Byggherren skall vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning.

källa: wikipedia

För de flesta byggprojekt måste du som byggherre anlita en kontrollansvarig. Det är en person med kunskap och lång erfarenhet av oika byggprojekt som kan leda dig genom byggprocessen på bästa sätt. Den kontrollansvarige skall vara oberoende från alla aktörer som är involverade i ditt byggprojekt.

En kontrollansvarig måste dessutom vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan.

KA-uppdraget består i att samla in dessa intyg avseende entreprenörernas egenkontroller och att bistå byggherren vid upprättandet av en kontrollplan, under byggsamråd och vid ansökan om slutbeviset.

 

Vad en kontrollansvarig INTE gör

Det poängteras särskilt att en kontrollansvarig INTE genomför några entreprenader, byggarbeten, besiktningar eller kontroller på arbetsplatsen. Kontrollerna sker uteslutande som egenkontroller av de entreprenörer som utfört arbetena. Det är också entreprenörerna som lämnar garanti för sina arbeten.

Jag är certifierad av SP SITAC.  Bolaget har dessutom en ansvarsförsäkring - en extra säkerhet för dig!

Vid varje byggprojekt (nybyggnation, tillbyggnad, ändring, modernisering eller rivning) som kräver bygglov måste en kontrollansvarig involveras.

Vilka byggprojekt som kräver bygglov (rivningslov, marklov) och vilka som inte kräver det framgår ur PBL 9 kap.

 

I tveksamma fall konsulteras Byggnadsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden eller motsvarande.

Kom ihåg att varje byggprocess är unik men alla har vissa gemensamma drag.

1. Du har en önskan att bygga, riva, bygga ut, till eller bygga om och har en idé om hur det skulle kunna se ut.

2. Idén konkretiseras och utmynnar så småningom i ett färdigt förslag av den tilltänkta byggåtgärden. Arkitekter eller färdighusrepresentanter (rivningsentreprenörer) hjälper till i denna fas.

3. Senast nu är det dags att ta kontakt med banken för att säkra projektet finansiellt.

4. Under projekteringsfasen beskrivs och utredds byggförslaget och blir till en konkret byggplan. Här redovisas byggprojektet in i minsta detalj.

5. Nu är det dags att välja en kontrollansvarig (KA) för Ditt projekt. Han/hon kommer att företräda dig från och med nu och fram till slutbeskedet som innebär att du får ta bygget i bruk. Din KA är också bollplank och kan ge dig goda råd i olika frågor kring bygget.

6. Nästa fas är kontakten med myndigheterna med inlämnandet av en ansökan om förhandsbesked, bygglov (rivningslov, marklov) mm. Kommunen, byggnadsnämnden och eventuellt ytterligare myndigheter skall informeras.

7. När bygglovet är klart och finansieringen säkrad är det dags för upphandling. Välj en totalentreprenör som åtar sig hela ansvaret för byggnationen eller begär in offerter från olika delentreprenörer.

8. Efter startbeskedet från byggnadsnämnden är det dags för byggstart och projektet tar form. I denna fas är Din Kontrollansvarige särskild viktig. KA ser till att allt löper enligt kontrollplanen. Till slut utfärdar KA förslaget till ett slutbesked som fattas av byggnadsnämnden.

9. Byggprocessen avslutas i och med att byggnadsnämnden har meddelat ett slutbesked och du flyttar in och tar bygget i bruk.

 

En utförligare beskrivning av byggprocessen finns på nätet.

Varje byggprojekt är unik. Därför varierar även kostnaderna för den kontrollansvarige.

Som fingervisning kan man säga att kostnaden normalt ligger på mellan 1% (helt hus) och 2% (mindre projekt, t. ex. en tillbyggnad) av beräkningsunderlaget.

Beräkningsunderlaget är kostnaderna för hela entreprenaden utan arkitektkostnaderna, avgifter till byggnadsnämnden, anslutningsavgifter av olika slag etc.

För mindre projekt (en- och två-familjshus) ligger kostnaden för en kontrollansvarig ofta närmare 1%.

Denna kostnad täcker KA's alla insatser så som de föreskrivs enligt PBL och beskrivs i kontrollplanen.

Utöver detta kan en kontrollansvarig (mot extra debitering) även hjälper dig i andra frågor. KA kan t. ex. ge råd för olika tekniska lösningar, utvärdera lösningar som föreslagits, optimera kostnaderna eller ta in anbud etc.

1. Kontakta en arkitekt eller ett husföretag som levererar färdighus

2. Bestäm hur ditt hus skall se ut

3. Förbered en bygglovsanmälan (KA eller färdighusleverantören kan hjälpa till med detta)

4. Kontakta banken för ett förhandsbesked hur mycket du kommer att få låna

5. Infordra anbud från olika Kontrollansvariga och meddela, vilken hjälp du behöver

6. Precisera uppdraget och skriv avtal med den Kontrollansvarige som skall assistera dig

7. Lämna in en bygglovsanmälan

8. Genomför projektet med din Kontrollansvarig vid din sida